Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM3

Software
Datacenter

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 6 x 1.92TB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 2x 1.92TB SSD QTY

Mua thêm

HARD DISKS ( NVME)

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Bandwidth

7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 19 gbps


Mặc định

1 Gbps

Mua thêm

Operator System

Memory

( Tối đa ) 256 GB


Mặc định

Memory GB

Mua thêm

HARD DISKS ( NVME)

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM3

Thời gian thuê

12 tháng

đ15,000,000/1 tháng


Cấu hình

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Disk - 2x 300GB SAS + 2x 1.92TB SSD

Operator System - CentOS

Disk - Memory GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ180,000,000

Sitemap HTML